قوزلو كندينين وئبلاگينا خوش گلميسينيز

قوزلو كندينين وئبلاگينا خوش گلميسينيز.
استفاده از مطالب تنها با ذکر نام و آدرس وبلاگ مجاز است.

۱۳۸۹ آذر ۲, سه‌شنبه

وجه تسميه روستاي قوزلو

درباره نام قديمی اين روستا اطلاعاتی که در دست داريم اين است که از چندين سده گذشته، اين محل بنام قوزلو و غوزلو شناخته می شده است. درباره علت نامگذاری آن به قوزلو يا غوزلو چند نظر وجود دارد؛ يکی اينکه عده ای از مورخان معتقدند که نام همه روستاهايی که فعلاً در آذربايجـــــان بنام قــــــوزلو شناخته می شوند از نام طايفه «اوغوز» که عربها «غُز» می گفتند، گرفته شده است.

موقعيت جغرافيايي روستاي قوزلو

روستای قوزلو از سمت باغات پایین روستا موسوم به شام
روستـای قـــــــوزلـــــــــو در شمال غـــــــــــــــربی کشور جمهـــــــوری اسلامی ايران،غـــــــرب دريای خـــــــزر، شمال شـــــــــــــــــــــــرقی آذربايجـــــــان، شمال استان اردبيـل و جنـــــــوب شـرقی شهـــــــــرگئـــــرمی مغــان،در دهستـــــــان اينـــــــــــی از بخـــــــش مـــــــــرکزی شهــــــــرستان مغـــــــــــان، بين 48 درجـــــــه و8 دقيقه طــول شــــــــــــــــــــرقی از نصف النهـــــــارمبــــــــــــدأ و39 درجــــــــــــــه و1دقيقه عــــــــــرض شمالی از خط استــــــــــــــــوا واقــــــــــــع شـــده است.
روستای قوزلو از سمت ورودی روستا به طرف کوه های شین آوار
اين روستا از سمت شمال به اراضی روستاهای ايزمارا İzmara و قنبرلي Qənbərl، از سمت شرق به اراضی روستاهای تپه Təpə، شووون Şavun \ Şovun  و بي اَرَه Biərə و از سمت  جنوب به اراضی روستای اينی İni و از سمت غرب به اراضی روستای ایزمارا متصل است.   ارتفــــــــاع متوســــــط آن از سطــــح درياهــای آزاد حــدود 1000(هزار) متر است. فاصله آن هم با شهــرگئــرمی مغــــان حدود هفت کيلومتر و با اردبيل صد و ده کيلومتر می باشد.

وجه تسميه روستاي قوزلو


: وجه تسميه
درباره نام قديمی اين روستا اطلاعاتی که در دست داريم اين است که از چندين سده گذشته، اين محل بنام قوزلو و غوزلو شناخته می شده است. درباره علت نامگذاری آن به قوزلو يا غوزلو چند نظر وجود دارد؛ يکی اينکه عده ای از مورخان معتقدند که نام همه روستاهايی که فعلاً در آذربايجـــــان بنام قــــــوزلو شناخته می شوند از نام طايفه «اوغوز» که عربها «غُز» می گفتند، گرفته شده است.
اوغوزها يا غوزها، جد تورکان امروزی منطقه آذربايجان بشمار می روند و بنا به نوشته آقای نيايش در صفحه21 کتاب آذربايجان و هويت «سيل عظيمی از اوغوزها در قرن يازدهم ميلادی وارد ايران شده و بويژه در قسمتهای شمال غربی کشورمان ساکن گشتند». بالطبع مغان هم بعنوان يکی از بهترين و خوش آب و هواترين منطقه شمال غرب کشور يعنی آذربايجان، محل سکونت اين قوم بوده است و روستای قوزلوی فعلی هم که در يکی از بهترين نقاط مغان واقع شده، محل سکونت اين قوم بوده و نام خود را از همان قوم گرفته است.
نظر ديگر درباره وجه تسمیه قوزلو اينست که، عده ای معتقدند چون در تورکی به درخت گردو «قوز» هم گفته می شود و در اين روستا باغات گردوی فراوانی وجود دارد، پس نام آن به همين علت به قوزلو معروف شده است. اما با تأمل در اين موضوع می بينيم که اين نظريه به چند علت زياد قابل استناد نيست چون؛
اولاً در بيشتر روستاهای تورک زبان کشورمان، باغات گردوی زيادی وجود دارد ولی هيچ وقت قوزلو ناميده نشده اند. پس اگر اين نظر صحيح بود بايد همه اين روستاها امروزه به اين نام ناميده می شدند.
ثانياً امروزه روستاهای زياد وجود دارند که قوزلو ناميده می شوند در حاليکه هـــــيچ درخت گردويی در آنها ديده نمی شوند.
ثالثاً اگر به فرض اينکه وفور درختان گردو سبب ناميدن اين روستا به قوزلو شده باشد پس اين درختان گردو را چه کسانی کاشته اند و اين محل را که به کاشتن درخت گردو در آن اقدام کرده اند چه می ناميده اند؟
به نظر نگارنده آنچــه درباره وجه تسمیه اين روستا قابل قبول و صحيح است، اين است که اين روستا بعد از اسکان اوغوزها در آن به اوغوزلو، غوزلو و قوزلو معـروف شده و اين طايفه اقدام به کاشت درختان گردو در آن نموده اند و همين درختان گردو، امروزه عده ای را در خصوص وجه تسميــــه آن دچار اشتباه ساخته است. پس نام اصلـــــی و قديمــــــی اين روستا «غوزلو» می باشد، اما چون «مخرج «غ» در هجای اوّل واژگان تــــــرکی [تـــــورکـــــــــی] نمی آيد
[1]
» نام اين روستـــا بصورت قــوزلو (gozloo) درآمده است.
[1] - ارشادی فرد، عادل؛ فرهنگ واژگان ... ص 186.